Executive Commitee

S.No.Name
1 Rt.Rev. Timothy Ravinder
2 Rev. K.C. Richard Durai
3 Rev. Charles Samraj
4 Mr. D. Selvakumar
5 Rev. A.Victor Premkumar
6 Rev. A.S. Rajasekaran
7 Rev. S. Wilson Kumar
8 Rev. A. Stanley Kumar
9 Rev. J. Shanthi Premkumar
10 Mr. A. Aruldoss
11 Mr. M.N. Sudhan Appadurai
12 Mr. S. Jeba Ruban Johnson
13 Mr. L. Rabi Manohar
14 Mr. L. Theodore Robinson
15 Mrs. Stella Samson
16 Mrs. Alice Adisayam
17 Mrs. A. Leela
18 Mrs. Krishnaveni Baskaran
19 Mrs. C. Kirubai Dhanaseeli
20 Mrs. Venisha Evangeline Priya
21 Mr. D.R. Sam Pradeepkumar
22 Mrs. C. Kiruba Deva kumara
23 Mr. D. Makesh Kumar
24 Mr. K. David Raj
25 Rev. David Suresh
26 Dr. A. Chandran
27 Mrs. Indrani Manoharlal
28 Rev. T. Robinson
29 Rev. C. Jeri Rajkumar
30 Rev. N. Kaviraj George
31 Rev. A. Jacob Livingston
32 Mr. S. Sasikumar
33 Mr. S. William Mathew